Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Bestuur: Het bestuur bestaat uit de leden die op de ALV ingestemd tot het bestuur van SIM en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel voor het desbetreffende verenigingsjaar.
 2. Verenigingsjaar: Het verenigingsjaar van SIM loopt van 1 november tot en met 31 oktober van elk jaar.
 3. Lid: Persoon die de inschrijfprocedure heeft doorlopen en in het ledenbestand van de vereniging is genoteerd.
 4. Deelnemer: persoon die de Inschrijfprocedure voor een activiteit heeft doorlopen en/of aan deze activiteit deelneemt.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de vereniging gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.
 2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.
 3. Deze algemene voorwaarden liggen ook ter inzage op de locatie van de vereniging.
 4. De vereniging kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij zij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met het lid en de afwijking niet in het nadeel van het lid is. Afwijkingen moeten de partijen schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig hebben ondertekend.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle medewerkers van de vereniging en de door haar ingeschakelde derden.

3. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap loopt vanaf de datum van inschrijving en is geldig tot aan de datum van uitschrijving die schriftelijk of per (e-)mail verstuurd dient te worden naar het bestuur.
 2. Leden van de vereniging kunnen zijn ingeschrevenen aan Academie voor ICT & Media van De Haagse Hogeschool of een soortgelijke, daarvoor in de plaats gekomen studierichting.
 3. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur, dat binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating beslist.
 4. Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht op beroep op de algemene vergadering,
 5. schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het betreffende besluit – onder verwijzing
 6. naar zijn recht van beroep – te zijner kennis is gebracht. In de eerstvolgende algemene
 7. vergadering wordt hieromtrent uitspraak gedaan.
 8. Het lidmaatschap is persoonlijk.
 9. Het lidmaatschap dient naar waarheid volgens de Basisregistratie Personen (BRP) te worden ingevuld.

4. Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door het opzeggen van de vereniging en door overlijden van het lid; overgang krachtens erfrecht is niet toegelaten;
  2. Door opzegging door het lid;
  3. Door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken, het lid dient hiervoor schriftelijk contact op te nemen met de secretaris van de vereniging middels [email protected]. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging met onmiddellijke ingang naar aanleiding van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen van de leden is niet mogelijk.
 3. Opzegging door de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet. Het lid heeft gedurende één maand na de ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 4. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn.

5. Contributie

 1. De leden moeten aan de vereniging een door de ledenraad jaarlijks vastgestelde contributie betalen, behalve als zij daarvan schriftelijk en overtuigend door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld.
 2. De verschuldigde contributie wordt geïnd middels automatische incasso. Leden kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om de contributie middels een acceptgiro te betalen.
 3. De leden zijn verplicht om aan de vereniging voorafgaand aan de incassering een correct bankrekeningnummer (IBAN) door te geven. Als het rekeningnummer is veranderd, moet het lid dit uiterlijk 1 november aan de secretaris van het bestuur melden.
 4. De hoogte van de contributie houdt geen enkel verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van de producten en/of diensten. De contributie wordt op basis van een vaste kostenomslag over de leden vastgesteld
 5. De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.
 6. Als het lid het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar opzegt, blijft de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie. Het lid kan dan tot en met 31 december van dat jaar nog gebruik maken van producten en diensten die de vereniging aanbiedt, inclusief alle ledenvoordelen.
 7. Mocht iemand zonder geldig lidmaatschap gebruik maken van de producten en/of diensten van de vereniging, dan moet die persoon de werkelijke kosten betalen.

6. Wijzigingen doorgeven

 1. Het lid is verplicht om wijzigingen in de persoons-, adres-, en/of contactgegevens zo spoedig mogelijk aan de vereniging door te geven. Dit kan schriftelijk, telefonisch of via de Mail. Wijziging van bankgegevens moet het lid schriftelijk en ondertekend doorgeven
 2. De vereniging heeft de actuele gegevens nodig om het lid op tijd de juiste informatie te geven. Daarnaast zijn de actuele gegevens nodig om gebruik te kunnen maken van de geboden voordelen bij aanschaf van producten en afname van diensten.

7. Aansprakelijkheid bij schade en dergelijke

 1. Deelname aan activiteiten (mede) georganiseerd door SIM geschiedt geheel op eigen risico, het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde commissieleden aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van eigendommen van de Deelnemers.
 2. Deelnemers zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur van SIM, en de door dit bestuur aangewezen commissieleden op te volgen.
 3. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent drugs, alsmede ook alcohol en sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.
 4. SIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen en/of schade die voortkomt uit het oneigenlijk gebruik van bovengenoemde zaken.
 5. Het is deelnemers uitdrukkelijk verboden om drugs en/of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door SIM georganiseerd worden. Meenemen van een van deze zaken zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de activiteit. Kosten van deze verwijdering zullen verhaald worden op de betreffende Deelnemer.
 6. SIM is niet aansprakelijk voor de gedragingen van deelnemers, ook niet indien uit deze gedragingen schade voortvloeit. Dit betreft zowel materiële schade (hieronder valt schade aan materiaal van derden alsmede eigen materieel) als immateriële schade en/of fysieke schade/verwondingen.
 7. Indien een deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel of fysiek kan deze per direct van de activiteit worden verwijderd. Bovendien zal alle schade op betreffende deelnemer verhaald worden.
 8. Terugtrekking van deelname zal geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld. Indien er sprake is van overmacht (te bepalen door het bestuur van SIM) kan een Deelnemer een verzoek tot teruggaaf indienen bij SIM.

8. Facturen en betaling

 1. Facturen die betrekking hebben op geleverde producten of diensten worden binnen 30 dagen na het leveren van het product of de dienst aan het lid verzonden.
 2. Tenzij anders vermeld moet het lid facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen op de aangegeven wijze.
 3. Betalingen van contributie, producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bij onvoldoende saldo na 2 weken nogmaals ter inning aangeboden.
 4. Bij niet tijdig betalen van de contributie, facturen van producten of diensten is het lid de te berekenen administratiekosten verschuldigd.
 5. Van niet- of niet-tijdige betaling is sprake als het lid enig verschuldigd bedrag niet binnen de aangegeven termijn betaalt, als automatische incasso bij herhaling niet mogelijk blijkt of als het lid een automatische incasso laat terugboeken.
 6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van het lid.
 7. Wanneer na 1 maand er nog niet of niet-tijdige betaling sprake is wordt het lidmaatschap ingetrokken tot de betaling voltooid is.

9. Privacy en geheimhouding

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening handelt de ledenvereniging ter bescherming van de privacy van de leden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
 2. De vereniging, haar medewerkers en eventueel door de vereniging ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.
 3. In het kader van een dienstverlening/levering door dienstverleners/leveranciers kan de vereniging, als een lid om die dienst/levering verzoekt, diens persoons- en benodigde medische gegevens aan betreffende dienstverleners/leveranciers verstrekken. Betreffende dienstverleners/leveranciers zullen deze persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de aangevraagde dienst of aanschaf van het aangevraagde product.
 4. Verdere informatie betreffende de wijze waarop studievereniging SIM omgaat met persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring.

10. Aanvullende bepalingen

 1. De vereniging heeft de bevoegdheid altijd dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de vereniging.
 3. Op deze algemene voorwaarden en op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niks aan de toepassing van de overige algemene voorwaarden.
 5. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 6. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.