Statuten

Naam

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Studievereniging voor ICT & Media. De verkorte naam is: SIM.

Zetel

Artikel 2

De vereniging heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel
  1. het bieden van een open gemeenschap waarbinnen studenten zich op hun eigen manier zowel studiegericht als sociaal kunnen ontwikkelen;
  2. het ontwikkelen en behouden van betrokkenheid bij de Academie, de opleiding en de vereniging, voor studenten, oud-studenten en docenten.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het onderhouden van contacten met studenten, oud-studenten en docenten verbonden aan de Academie; het onderhouden van contacten voor zover nuttig met andere (studie)verenigingen en andere personen;
  2. het geven van informatie over de studies van de Academie. Het organiseren van en het medewerking verlenen aan de organisatie van workshops, congressen, lezingen en symposia;
  3. Het organiseren van ontspannende activiteiten voor studenten, oudstudenten en docenten van de Academie, in het bijzonder de leden;
  4. het met de haar ten dienste staande, en daarvoor op de algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 16 van deze statuten, vast te stellen middelen steunen van de organisatie van de introductieweek voor de academie, georganiseerd door de Stichting Haag Uit;
  5. het inschakelen van alle andere haar ten dienste staande wettige middelen, diensten en activiteiten.

Leden

Artikel 4

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn ingeschrevenen aan Academie voor ICT & Media van De Haagse Hogeschool of een soortgelijke, daarvoor in de plaats gekomen studierichting.

 2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur, dat binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating beslist.

 3. Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht op beroep op de algemene vergadering, schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het betreffende besluit – onder verwijzing naar zijn recht van beroep – te zijner kennis is gebracht. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt hieromtrent uitspraak gedaan.

 4. Het lidmaatschap is persoonlijk.

Einde Van het lidmaatschap

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:

  1. Door het verliezen van de kwaliteit als bedoeld in artikel 4 lid 1 en bij overlijden van het lid; Overgang krachtens erfrecht is niet toegelaten
  2. Door opzegging door het lid;
  3. Door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op. onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging met onmiddellijke ingang naar aanleiding van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen van de leden is niet mogelijk.

 3. Opzegging door de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet. Het lid heeft gedurende één maand na de ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 4. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn.

Contributie

Artikel 6

De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt, is niettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd.

Bestuur

Artikel 7

 1. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit ten minste drie bestuursleden of zoveel meer als de algemene vergadering zal benoemen.

 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.

 3. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of door ten minste tien procent van de leden niet-bindende voordrachten voor kandidaten worden gedaan.

 4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor één jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.

Einde bestuurslidmaatschap. Schorsing

Artikel 8

 1. Een bestuurslid kan te allen tijden door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuur kan om dringende redenen een bestuurslid schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene vergadering.

 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken en door periodiek aftreden.

Dagelijks Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.

 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van de bestuursbesluiten.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 44 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 2. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.

 3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

De vereniging wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.

Algemene vergadering

Artikel 12

 1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van het een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van verzoek. Indien niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, of bij advertentie in ten minste één veelgelezen dagblad in de plaats van vestiging van de vereniging.
 3. De leden worden ten minste tien dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail, dan wel door een aankondiging in een geschikt medium van- of op een daarvoor geschikte plek in De Haagse Hogeschool, onder opgave van de agenda, ter vergadering opgeroepen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
 4. In de vergadering bedoeld in artikel 16 lid 2 komen mede aan de orde:
  1. De voorziening in vacatures in het bestuur;
  2. De benoeming van de leden van de in artikel 16 lid 3 genoemde commissie;
  3. De vaststelling van de jaarlijkse contributie;
  4. De begroting.

Artikel 13

 1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder één stem. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

 2. Een stemgerechtigd lid kan door schriftelijke machtiging maximaal twee andere stemgerechtigde leden vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering.

Artikel 14

Van een algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende algemene vergadering worden vastgesteld.

Artikel 15

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Jaarverslag

Artikel 16

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend

 2. Het bestuur brengt in een algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in lid 2 van dit artikel, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 4. De algemene vergadering kan in plaats van de commissie als bedoeld in het vorige lid een deskundige aanstellen ter controle van de jaarstukken.

 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 ten minste tien jaar te bewaren.

Besluitvorming

Artikel 17

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
 2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.

Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging .

Artikel 18

 1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

 2. Is in deze algemene vergadering het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

 3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

 4. Op de agenda van de algemene vergadering dient het voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding te worden vermeld, alsmede de plaats waar het voorstel voor de leden ter inzage ligt.

 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid dan wel een door de algemene vergadering gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.

Vereffening

Artikel 19

 1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

 2. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de leden, tenzij bij het besluit tot ontbinding aan dit saldo een andere bestemming wordt gegeven.

Verenigingsjaar

Artikel 20

Het verenigingsjaar loopt van één november tot en met eenendertig oktober van elk jaar.

Reglementen

Artikel 21

 1. De algemene vergadering is bevoegd – op voorstel van bestuur – tot vaststelling of wijziging van reglementen, die geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet.

 2. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van een reglement kunnen slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Inschrijving in het verenigingenregister

Artikel 22

 1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.

 2. Het bestuur zorgt er voor dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam, de voornamen en de woonplaats van de bestuursleden en van andere personen, die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.

Slotbepaling

Artikel 23

Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.